Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

eatpuddingg
2585 b7a0 500
Kontenta jestem, żeś Pan kontent :v Pani Beatka to źródło niekończących się heheszków.
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viagabor gabor

May 16 2017

eatpuddingg
8859 1bbe
Reposted fromouri ouri viagabor gabor

May 15 2017

eatpuddingg
8982 82e2
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagabor gabor

May 10 2017

6822 f8d7
eatpuddingg

May 09 2017

5776 36d1 500

interesy

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viagabor gabor
eatpuddingg
7898 c04d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabor gabor
eatpuddingg
4159 ac94
Reposted fromsheismysin sheismysin viagabor gabor

May 07 2017

eatpuddingg

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaostatni ostatni

May 04 2017

April 29 2017

eatpuddingg
eatpuddingg
eatpuddingg
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa vialiveattherainbow liveattherainbow
eatpuddingg
5222 19c5 500
eatpuddingg
eatpuddingg
eatpuddingg
eatpuddingg
3002 bc89 500

April 22 2017

1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viaostatni ostatni
eatpuddingg
Reposted from1911 1911 vialiveattherainbow liveattherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl