Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

eatpuddingg
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaoxygenium oxygenium
eatpuddingg
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaoxygenium oxygenium
eatpuddingg

November 01 2017

eatpuddingg
2408 51e2 500
Reposted fromtfu tfu viagabor gabor

October 07 2017

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viafoodforsoul foodforsoul
eatpuddingg
eatpuddingg
Reposted fromxanth xanth vialiveattherainbow liveattherainbow
eatpuddingg
7917 e765 500
Reposted fromsargon sargon vialiveattherainbow liveattherainbow
eatpuddingg
6612 d86e
eatpuddingg
eatpuddingg
0121 e7b1 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaoxygenium oxygenium

August 28 2017

eatpuddingg
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaoxygenium oxygenium
6154 9e0a 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoxygenium oxygenium
eatpuddingg

August 27 2017

eatpuddingg
1497 9f61 500
Reposted fromniebalagan niebalagan viagabor gabor
eatpuddingg
8182 5eb4
Reposted fromkrzysk krzysk viasucznik sucznik
eatpuddingg
eatpuddingg
2785 7210 500
Reposted frommeem meem vialiveattherainbow liveattherainbow
eatpuddingg
1230 30f7
Reposted fromkyte kyte vialiveattherainbow liveattherainbow
eatpuddingg
1253 e4c8 500
(wyjęte z L&M) może zacznij od poczęstowania papierosem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl